Sociální služby

Služby


Sociální služby patří mezi nejvyužívanější služby. Jejich cílem je:


·         Zachovat lidskou důstojnost klientů


·         Vycházet z individuálních potřeb klientů


·         Rozvíjet schopnosti a soběstačnost klientů


·         Poskytovat kvalitní služby

obličeje lidí.jpg 

Máme celkem tři druhy sociálních služeb a to:


·         Sociální poradenství – je určeno pro osoby v nepříznivé životní situaci. Těmto lidem jsou poskytovány informace, které mají přispět k řešení jejich problému. Jsou to různé poradny jako například manželské, rodinné poradny, poradny pro oběti trestných činů a domácího násilí, občanské poradny. Tato služba je poskytována bez úhrady.


·         Sociální péče – mezi služby sociální péče patří například osobní asistence, pečovatelská služba, tísňová péče, podpora samostatného bydlení, odlehčovací služba, centra denních služeb, stacionáře, domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení


·         Sociální prevence – mezi tyto služby patří například raná péče, která je určena rodinám, kde se nachází postižené dítě do 7 let, dále například telefonická krizová pomoc, azylové domy, domy na půli cesty, kontaktní centra, intervenční centra, krizová pomoc, nízkoprahová denní centra, sociálně terapeutické dílny, sociálně aktivizační služby, terénní programy, sociální rehabilitace,

Sociální služby mohou být poskytovány osobám, které mají v České republice trvale hlášeny k pobytu nebo mají udělený azyl, nebo se jedná o občana EU, případně se může jednat o cizince který má povolení k dlouhodobému pobytu.
tlačit invalidní vozík.jpg

Sociální služby poskytují


·         Obce a kraje – dbají na vhodné podmínky pro rozvoj služeb, zajišťují zdroje k jejich uspokojení, zřizují organizace poskytující sociální služby (příspěvkové organizace)


·         Nestátní neziskové organizace a fyzické osoby – nabízejí široké spektrum služeb, často vyplňují deficit na poli sociálních služeb, jejich přínos je proto velmi důležitý


·         Ministerstvo práce a sociálních věcí – zajišťuje především legislativní a právní podporu. V současné době je také zřizovatelem pěti specializovaných ústavů sociální péče.

Sociální služby
4.1 (81.82%)11
Previous
Dovolená na kolech
Next
Díky internetu si dopřejete vysněnou dovolenou